DASK-Zorunlu Deprem Sigortası

Zorunlu Deprem Sigortası, meydana gelebilecek bir deprem sonucu bina maliklerinin veya intifa hakkı sahiplerinin binalarının hasarlanması nedeniyle uğrayacakları maddi zararların karşılanması için tesis edilmiştir.

Teminatlar

Yangın, yıldırım, infilak

Fırtına

Kar ağırlığı

Sel / su baskını

Dahili su hasarları

Yer kayması

Kara taşıtları çarpması

Hava taşıtları çarpması

Duman

Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terör

Yakıt sızması

Televizyon, radyo antenlerinin devrilmesi

DETAYLI BİLGİ İÇİN
 •  Yangın, yıldırım, infilak
 • Fırtına (ek istisnalar - bölüm 1: tenteler, güneşlikler, güneş kollektörleri, radyo ve televizyon antenleri (çanak antenler dahil) ve onların tesisat ve direkleri, klima cihazı dış üniteleri (- bölüm 2: açıktaki eşya)
 • Kar ağırlığı (ek istisnalar - bölüm 1: tenteler, güneşlikler, güneş kollektörleri, radyo ve televizyon antenleri (çanak antenler dahil) ve onların tesisat ve direkleri (- bölüm 2: açıktaki eşya)
 • Sel ve su baskını 
 • Dahili su 
 • Yer kayması (ek istisnalar - bölüm 1: binanın kendisi aynı olaydan dolayı zarar görmedikçe binanın dışındaki eklentiler, bahçe avlu ve çevre duvarları, havuzlar, sarnıçlar) 
 • Kara taşıtları 
 • Hava taşıtları 
 • Duman 
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terör 
 • Yakıt sızması (sabit ısıtma tesisatında meydana gelen yakıt sızmalarının doğrudan zararları) (ek istisnalar - bölüm 1: yakıtın kendisi ile yakıt tanklarında ve tesisatında meydana gelen zararlar) 
 • Televizyon, radyo antenlerinin devrilmesi (ek istisnalar - 1: antenlerin, tesisat ve direklerinin kendilerine gelen zararlar)

Teminat Dışında Kalan Haller

Enkaz kaldırma masrafları

Kar Kaybı

İş durması

Kira mahrumiyeti

Alternatif ikametgah ve işyeri masrafları

Mali sorumluluklar ve benzeri dolaylı zararlar

Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri

Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar

Manevi tazminat talepleri

Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak ve yer kayması dışında kalan hasarlar


Size Özel Avantajlar

Zorunlu Deprem Sigortası ile;
 • Depremin
 • Deprem sonucu yangının
 • Deprem sonucu infilakın
 • Deprem sonucu yer kaymasının

sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dahil olmak üzere), DASK tarafından, sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır.


Kapsam

Kapsamdaki Binalar

Zorunlu Deprem Sigortası, genel anlamda, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak oluşturulan bir sigorta sistemidir.

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu'nun ilgili hükmü gereğince kapsamda bulunan binalar şunlardır:

 • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
 • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
 • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.

Yukarıdaki koşullara uyan, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gerekmektedir.

Henüz bağımsız tapusu olmayan meskenlerin sigortası, sigorta ettirenin beyanına dayanarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabilmektedir.

Kapsam Dışında Kalan Binalar

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalan binalar şunlardır:

 • Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar,
 • Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar,
 • Tamamı ticari ve sınai amaçlar için kullanılan binalar (iş hanı, iş merkezi, idari hizmet binaları, eğitim merkezi binaları vs.),
 • İnşaatı henüz tamamlanmamış binalar,
 • 27 Aralık 1999 tarihinden sonra mesken olarak inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan bağımsız bölümler ve binalar,
 • Tapuya kayıtlı bulunmayan ve özel mülkiyete tabi olmayan arazi ve arsaların -hazine arazileri vb.- üzerine inşa edilmiş binalar.

Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar için belediye denetiminin olmaması, buralarda yaşayanların genel olarak gelir düzeylerinin düşük olması ve bu aşamada bu alanlarda sigortanın sunumunun zorluğu gibi nedenlerle, sigorta yaptırma zorunluluğu bu yerler için öngörülmemiştir. Ancak, söz konusu yerlerde bulunan yapılar için istendiği takdirde ihtiyari deprem sigortası yaptırılması mümkündür.

Benzer şekilde, ticari ve sınai amaçlar için kullanılan binalar da zorunluluk kapsamı dışında bulunmakla birlikte bunlar için ihtiyari deprem sigortası yaptırılması mümkündür.

Yukarıda yer alan tüm bilgiler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla yayınlanmış olup, poliçede yer alan teminat kapsamına ilişkin detaylı bilgi için poliçenize ait genel ve özel şartlara bakınız.

Copyright © 2014 - Tüm hakları Ayd Sigortaya aittir.